Ajuntament de Darnius

Captcha image
 • Darnius
 • Darnius
 • Darnius
 • Darnius
 • Darnius

NOTA INFORMATIVA

Sou a: Inici>L'ajuntament>Notícies>NOTA INFORMATIVA

El 29 de juliol del 2016

NOTA INFORMATIVA

 

El Ple de l’Ajuntament del dia 29 de juliol de 2016,  va aprovar:

 

a)    Abandonar immediatament l’ús dels herbicides que continguin glifosat i   substituir l’ús de tot tipus d’herbicides per altres tècniques de manteniment de la vegetació espontània.

b)    Revisar el model de manteniment dels parcs, jardins, àrees públiques urbanes, marges de camins i vials i arbrat públic, i  posar en marxa l’ús de pràctiques alternatives de jardineria ecològica.

c)     Dotar als treballadors municipals de la formació adequada per adoptar les noves tècniques de jardineria sense tòxics.

d)    Assumir totes les responsabilitats sobre el control en les aplicacions de biocides en espais i vies públiques urbanes i periurbanes que li atribueix la normativa vigent, entre les quals hi ha les següents:

 • · Fer complir la normativa que estableix que les operacions de barreja i càrrega dels equips de tractament amb biocides s’han de realitzar a una distància mínima de 25 metres de masses superficials d’aigua i de 50 metres dels llocs de captació d’aigua de consum humà, i que s’ha de deixar una banda sense tractar d’almenys 5 metres al voltant de les masses d’aigua.
 • · Informar els veïns, amb un mínim de 8 dies d’antelació, dels espais que es vulguin tractar, del lloc i la data de realització dels tractaments, així com dels productes que s’hi utilitzin.
 • · Fer complir que els responsables dels tractaments adoptin les mesures necessàries per tal d’evitar l’accés de tercers a les zones afectades durant la execució del tractament i al llarg del període de temps posterior que es consideri necessari.  Assegurar-se de que els tractaments es duen a terme en horaris en què la presència de tercers sigui improbable.
 • · Abans de tractar espais utilitzats per grups vulnerables (col·legis, guarderies, places, zones de joc, centres d’assistència sanitària, residències de gent gran), informar el director del centre perquè pugui adoptar les mesures preventives necessàries.
 • · En cas de tractaments en finques no tancades adjacents amb vies o àrees públiques urbanes, o bé quan l‘extensió del tractament o la toxicitat del producte emprat ho facin necessari: garantir que el responsable de l’acció compleixi amb l’obligació de transmetre la informació precisa a tercers, mitjançant cartells o sistemes similars, del moment i les condicions en què s’ha realitzat o és realitzarà l’aplicació.

e)    Assumir totes les responsabilitats sobre el control en les aplicacions de biocides que puguin afectar l’activitat ramadera que li atribueix la normativa vigent, entre les quals hi ha les següents:

 • oFer saber a tots els propietaris de les zones que es vulguin tractar amb biocides que han de comunicar-ho a l’Ajuntament amb 15 dies d’antelació, tot indicant el producte a utilitzar, la seva classificació toxicològica i el seu termini de seguretat, les zones afectades i els dies en què realitzaran els tractaments.
 • oExposar públicament i difondre l’anunci de la realització dels tractaments comunicats per tal d’assegurar que la informació arriba a la població i als professionals afectats.
 • oFer complir les obligacions que tenen els aplicadors de tractaments en els  terrenys i passos habituals de bestiar. Concretament, sobre la col·locació de rètols clarament visibles en què s’adverteixi dels tractaments, com a mínim 48 hores abans, tot indicant la perillositat del fet, la data de tractament i la data fins a la qual és perillosa l’entrada i el trànsit d’animals. Aquesta exigència és aplicable, en general, a finques no tancades adjacents amb vies o àrees públiques urbanes, o bé quan l‘extensió del tractament o la toxicitat del producte emprat ho facin necessari.
 • oEn cas que, com a resultat del tractament, no quedin zones lliures per al pas o la pastura del bestiar, establir la manera de fer els tractaments per tal de facilitar els moviments dels animals.
 • oFer complir la prohibició de vessar les restes de productes excedents dels tractaments, així com la de rentar els equips de tractament a distàncies inferiors a 50 metres de masses d’aigües  superficials i pous.

 

f)     Complir amb totes les obligacions que té com a aplicador de productes biocides i que estan detallades en les normatives citades més amunt.

 

g)    Difondre aquest acord entre el conjunt de la població, per tal de promoure la salut pública, en un termini inferior a 2 mesos. En el mateix termini, iniciar una campanya per advertir, a través dels mitjans de comunicació municipals, dels perills per a la salut i dels riscos per al medi ambient que es deriven de l’ús d’herbicides i plaguicides agrotòxics.

 

h)    Adherir-se a la campanya de Som lo que Sembrem contra els herbicides amb glifosat anomenada ‘glifosat herbicida cancerigen’ i informarà a l’entitat sobre els acords presos pel Ple.”.

 

 

Trobareu l’acord sencer a l’acta de Ple del dia 29 de juliol de 2016.

 

 

NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA
 
 
 

Copyright 2010 Darnius

C/ Major, 3 · 17722 Darnius · Tel. 972535015 · ajuntament@darnius.cat